Đề án Xã hội hóa hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2015

TTĐT – Sáng 27 – 3, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp thông qua Đề án Xã hội hóa hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đến năm 2015 (gọi tắt là Đề án). Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị.

Đề án được xây dựng trên cơ sở thực trạng xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Dựa trên những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2006 – 2010, Đề án đề ra mục tiêu phát huy tiềm năng trí tuệ, sự sáng tạo, cơ sở vật chất, công sức của nhân dân và các lực lượng xã hội cùng nhà nước góp phần chăm lo cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh nhà. Tạo điều kiện cho các tầng lớp xã hội, nhất là đối với người nghèo, các đối tượng chính sách, nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp tục thu hút các nguồn lực, thành phần kinh tế trong nước và đầu tư nước ngoài, các tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia sáng tạo, cung cấp, phổ biến và tạo ra nhiều sản phẩm, tác phẩm, công trình văn hóa, thể thao và du lịch có chất lượng, phong phú, đa dạng, dân tộc và hiện đại nhằm không ngừng nâng cao mức hưởng thụ của nhân dân.
 
 
kdl dai nam
 
Đến năm 2015, Bình Dương phấn đấu đón khoảng 5 triệu lượt khách du lịch
 
Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2015, cấp tỉnh hoàn thiện và ổn định các thiết chế văn hóa, thể thao; 100% số huyện, thị xã có Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Thư viện; 55 – 60% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa; số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trên 27% – 28% dân số tập luyện thường xuyên và 21% – 22,5% số hộ gia đình thể thao; trên 80% bộ môn thành lập được Liên đoàn, Hội cấp tỉnh. Đến năm 2015, đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó, 43 ngàn lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,03%/năm; doanh thu du lịch dự kiến đến năm 2015 đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 35,25%/năm.
 
Về hệ thống cơ sở lưu trú, đến năm 2015 có khoảng 9.350 phòng, trong đó khách sạn xếp hạng sao 2.800 phòng, còn lại hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,63%/năm.
 

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án cũng đề ra những giải pháp thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể, trong đó huy động mọi nguồn lực và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của mọi cấp, mọi ngành; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong chương trình kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cụ thể của từng địa phương, đặc biệt chú trọng việc thực hiện chủ trương của Nhà nước về xã hội hóa.

Nguồn binhduong.gov.vn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08888.1.3456